Kosten

Kosten

Tarieven

Vrijmoet & Maatman heeft een contract gesloten met de gemeentes Den Haag en omgeving. Dit betekent dat de zorg, mits deze voldoet aan een aantal voorwaarden, vergoed wordt door de gemeente.

U hoeft niets voor te schieten of te betalen, als u:

 • een uitgebreide verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist heeft,
 • en er een vermoeden is van een DSM V stoornis bij uw kind.

Wij zullen u, tijdens de intake of al in het eerste telefonische of mailcontact, zo helder mogelijk schetsen wat wel en niet onder vergoede zorg valt.

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van de declaraties door de gemeente Haaglanden (alleen wanneer de huisarts u naar onze praktijk verwezen heeft met een vermoeden van een DSM V stoornis), vraagt deze aan ons de volgende gegevens van uw kind aan hen door te geven:

 1.  Naam.
 2. Burgerservicenummer.
 3. Postcode.
 4. Aangeven, in algemene zin, dat er sprake is van een -vermoeden van een- psychiatrische stoornis/psychische stoornis (dus niet om welke stoornis het gaat)
 5. Geboortedatum van het behandelde kind.
 6. Begindatum van de behandeling.

Zonder uw toestemming willen wij deze gegevens echter niet doorgeven, dus u zal t.z.t. van ons een formulier ontvangen ter ondertekening.

Overzicht vergoede en niet-vergoede zorg

Er wordt in de basis GGZ een onderscheid gemaakt tussen vergoede en niet-vergoede zorg.

Vergoede zorg in de Generalistische Basis GGZ:

 • Diagnostiek en behandeling van mogelijke AD(H)D
 • Diagnostiek en behandeling van angststoornissen
 • Diagnostiek en behandeling van tics
 • Diagnostiek en behandeling van depressie en stemmingsstoornissen
 • Diagnostiek en behandeling van Post Traumatische Stress Stoornis
 • Diagnostiek en behandeling van gedragsstoornissen

Niet vergoede zorg:

 • Intelligentieonderzoek
 • Leerproblemen (bijvoorbeeld dyslexie, rekenproblemen)
 • Schoolpsychologische hulp
 • Vragen met betrekking tot de opvoeding
 • Incontinentieproblemen
 • Slaapproblemen
 • Faalangst
 • Boosheid
 • Echtscheidingsproblematiek

Betalen

Bij Vrijmoet en Maatman betaal je makkelijk met je pinpas

Er is een onderscheid tussen betalen bij de niet-vergoede zorg en de vergoede zorg.

De uurprijs voor een psychologisch consult (niet vergoede zorg) bedraagt € 105,-. Als wij een psychologisch onderzoek bij uw kind doen, neemt dit, van intake tot het adviesgesprek en een schriftelijk verslag, tussen de 7-9 uren in beslag (afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag).

Wij kunnen het hele bedrag per PIN met u afrekenen, direct na het adviesgesprek. Als u het prettiger vindt om de betaling in gedeeltes te doen kan dat natuurlijk ook (geeft u dat dan aan, dan spreiden we de bedragen).

In het geval van losse gesprekken (psychologische begeleiding) rekenen wij graag per keer met u af per PIN. Zie voor verdere tarieven onze tarievenlijst.

Als u een nota van ons krijgt, wordt u verzocht deze binnen 14 dagen te voldoen. Bij het niet betalen van de nota wordt na twee herinneringen een incassobureau ingeschakeld.

Betalen bij vergoede zorg:

De vergoede zorg wordt direct door ons geclaimd bij de gemeente. U hoeft dus niets te doen.

U ondertekent -als u dat wilt- bij ons de privacyverklaring van de NZA. Deze verklaring geeft aan dat u er uit oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer (en die van uw kind) bezwaar tegen heeft, dat uw gegevens als bedoeld in artikel 5 van de Regeling ‘Verplichte aanlevering minimale dataset curatieve GGZ’, aan een centraal systeem (DIS) worden geleverd.

NB: Bel tijdig af!

Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan een werkdag van 24 uur van te voren af. Belt u niet of te laat, dan moet u de gereserveerde tijd wel betalen, wij sturen u dan een ‘no show’ rekening voor het volledige bedrag van € 105. Dit geldt voor zowel vergoede als niet-vergoede zorg!

Tarievenlijst 2023

Wij hanteren de volgende tarieven voor onvergoede zorg:

€105 Eerstelijns psychologisch consult (45 minuten)
€210 Dubbel psychologisch consult (90 minuten)
€525 Pakket psychologische begeleiding
(intake ouders, drie gesprekken met het kind en evaluatiegesprek met ouders)
€525 Intelligentieonderzoek met verslag
€525 Schoolkeuzeonderzoek groep 8 met verslag
€840 Dyslexieonderzoek BAO (inclusief intelligentieonderzoek)
€525 Dyslexieonderzoek VO (zonder intelligentieonderzoek)
€315 Observatie op school of thuis (inclusief verslag en gesprek)
€55 Kort consult (20 minuten) of telefonisch consult
€55 E-mailconsult